Columns

~~JONGEREN EN EIGEN WONING

Als gevolg van wijzigingen in de successiewet enige tijd geleden mag jaarlijks aan een kind, vrij van schenkbelasting, een bedrag groot € 6.604,00 worden geschonken. Is de schenking van een grotere omvang, dient daarover 10% schenkbelasting te worden betaald, mits niet meer wordt verkregen dan € 128.750,00.
Indien een kind ouder is dan 18 jaar doch jonger dan 40 jaar kan het belastingvrije bedrag in een kalenderjaar wordt verhoogd tot € 26.881,00. Op deze verhoogde vrijstelling dient in de schenkingsaangifte een beroep te worden gedaan.
Bij de invoering van de gewijzigde successiewet werd een nieuwe vrijstelling geïntroduceerd. Voor het geval uw zoon of dochter de schenking gaat gebruiken voor de aanschaf van een eigen woning, mag de voormelde verhoogde vrijstelling nog eens worden opgerekt tot
€ 105.302,00.
Om voor deze verhoogde vrijstelling in aanmerking te komen, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:
1. Het bedrag van de schenking dient daadwerkelijk te worden besteed aan de aanschaf van een eigen woning; een deel van de koopprijs moet dus met dit bedrag worden betaald.
2. Het bedrag van de schenking wordt gebruik voor de aflossing van een eigen-woning-schuld.
3. In de aangifte schenkbelasting wordt op de verhoogde vrijstelling een beroep gedaan.
Indien gebruik gemaakt wordt van de voormelde verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting, heeft dit voor het kind natuurlijk wel gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek voor de inkomstenbelasting. Doordat het kind de voormelde schenking ontvangt, hoeft hij/zij een minder grote eigenwoningschuld aan te gaan, wat van invloed is op de omvang van de hypotheekrenteaftrek. Deze beperking in aftrekbaarheid werkt ook door, indien het kind in de toekomst een andere woning gaat aanschaffen, ter vervanging van de huidige woning.
Sinds 1 januari 2021 is aan het bovenstaande nog een faciliteit toegevoegd.
Als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden, dan hebt u recht op een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning:
1. u koopt vanaf 1 januari 2021 een woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen;
2. u bent op het moment van de koop 18 jaar of ouder, maar nog geen 35 jaar;
3. u kreeg niet eerder deze startersvrijstelling.
Wordt de woning tezamen met een partner gekocht, dan moeten beiden aan de voorwaarden voldoen. Mocht een van de partners niet aan de voorwaarden voldoen, dan geldt de vrijstelling alleen voor degene die wel aan de voorwaarden voldoet. De vrijstelling wordt berekend over zijn of haar aandeel van in de woning.
Of het raadzaam is, om van voormelde verhoogde vrijstelling gebruik te maken en of dat de startersvrijstelling op u van toepassing is, zal in overleg met uw notaris kunnen worden vastgesteld.

Johan Tillema
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG
»Wat is uw testamentmoment?
»Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat